FP&A Analyst II

Location(s): 

Trzemeszno, WP, PL, 62-240 MZ, PL Warszaw, MZ, PL, 02-796

Function:  Finance and Accounting
Audience:  Experienced Professional
Work Arrangement:  On Site
Requisition ID:  60525

Owens Corning jest światowym liderem w dziedzinie materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, zaangażowanym w budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje materiałowe. Nasze trzy obszary działalności - kompozyty, izolacje i pokrycia dachowe - zapewniają zrównoważone, energooszczędne rozwiązania, które wykorzystują naszą wiedzę o materiałach, produkcję i rynek, aby pomóc naszym klientom wygrywać i rozwijać się. Jesteśmy globalną firmą zatrudniającą około 20 000 pracowników w 33 krajach, która stara się tworzyć wartość dla naszych klientów i akcjonariuszy oraz zmieniać społeczności, w których pracujemy i żyjemy. Założona w 1938 roku z siedzibą w Toledo w stanie Ohio w USA firma Owens Corning osiągnęła w 2021 roku sprzedaż w wysokości 8,5 mld USD.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.owenscorning.com

 

Młodszy kontroler w Paroc Polska z siedzibą w Trzemesznie (Polska)

Czy masz doświadczenie w kontrolingu, szukasz kolejnego kroku w swojej karierze?

W tej roli będziesz partnerem biznesowym dla funkcji produkcyjnych i będziesz wspierał zespół zarządzający w strategicznych decyzjach. Będziesz aktywnie uczestniczyć w miesięcznym procesie zamknięcia finansowego i prognozowania jak i pracach budżetowych.

Ważną częścią tej roli jest zrozumienie procesów produkcyjnych i wraz z zespołem śledzenie obszarów doskonalenia. Planowanie, analizowanie i kontrolowanie kosztów w zakładzie jest również ważnym zadaniem na tym stanowisku. Będziesz ściśle współpracować z kontrolerem zakładu w Trzemesznie, ale także będziesz należeć do  europejskiego zespołu kontrolingowego Paroc, który wnosi doświadczenie i najlepsze praktyki z innych krajów Europy.

Wraz z kontrolerem zakładu i zespołem zarządzającym zakładem, będziesz odpowiadać za poprawę i wdrożenie wewnętrznych kontroli i procedur w celu spełnienia naszych wymagań SOX.

Aby odnieść sukces, zakładamy, że masz co najmniej  3-letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach finansowych / kontrolingowych. Oczekujemy, że posiadasz dyplom ukończenia wyższej szkoły z zakresu finansów.  Doświadczenie w firmach produkcyjnych  jest plusem, podobnie jak znajomość SAP, który jest naszym systemem biznesowym. Wymagane są wysokie  umiejętności analityczne i zdolności rozwiązywania problemów.

Oczekujemy doskonałych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, skutecznego zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie osiągania wyników. Inne wymagania: dobra znajomość MS Office (zwłaszcza Excel), umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność dotrzymywania terminów, także pod presją czasu. Oczekujemy biegłej znajomości języka angielskiego i polskiego.

To stanowisko podlega bezpośrednio kontrolerowi zakładu produkcyjnego w Trzemesznie. Praca będzie wykonywana w siedzibie naszej fabryki w Trzemesznie.

Czy zainteresowaliśmy Cię? Czekamy na Twoje zgłoszenie najpóźniej do 28 lutego 2023. 

 

 

 

Owens Corning is a global leader in building and construction materials committed to building a sustainable future through materials innovation. Our three businesses - Composites, Insulation, and Roofing - provide sustainable, energy-efficient solutions that leverage our materials science, manufacturing, and market knowledge to help our customers win and grow. We are a global, human-sized company with approximately 20,000 employees in 33 countries that strives to create value for our customers and shareholders and make a difference in the communities where we work and live. Founded in 1938 and headquartered in Toledo, Ohio, U.S.A., Owens Corning had sales of $8.5 billion in 2021.

For more information, please visit www.owenscorning.com

Junior controller in Paroc Trzemeszno Factory (Poland)

Are you a skilled controller looking for the next step in your career?

In this role, you will be a business partner for the production functions and support the management team in strategic decisions. You will actively participant in the monthly closing process, the monthly forecasting preparations, budget work and preparation of monthly business reviews.

An important part of the role is to understand the manufacturing processes and together with the team trace improvement areas. Planning, analyzing and controlling costs within the plant is also an important part of this role. You will work closely with the plant controller in Trzemeszno, but also belong to the Paroc European controlling team which will bring experience and best practice from other countries in Europe.

You, together with the plant controller and the plant management team will be responsible for improving and implementing internal controlls and procedures to meet our SOX requirements.

To be successful in this role, we believe that you have at least 3 years’ experience in similar finance/controlling positions. For this level of role, we expect that you have a degree in higher finance education. Experience in manufacturing is a plus, same with SAP which is our business system. It will be important to have very strong analytical and problem solving skills.

You will have excellent communication and interpersonal skills, effectively managing internal and external relationships, while delivering results. Other abilities that are needed are; good knowledge of MS Office (especially Excel), ability to work individually and in teams and having the capability to handle deadlines and sometimes work under time pressure. We expect you to have fluency in English and Polish.

This role reports directly to our Plant controller in Trzemeszno. You will be based at our factory in Trzemeszno, Poland and there will also be flexibility to work from home one day per week.

Did we catch your interest? We look forward to receiving your application by 28 February the latest. 

 

 

 

 

O firmie Owens Corning

Owens Corning jest globalnym liderem w dziedzinie budownictwa i materiałów budowlanych, zaangażowanym w tworzenie zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje materiałowe. Działamy w trzech zintegrowanych obszarach biznesowych - materiały kompozytowe, izolacje i dachy. Dostarczamy trwałe, zrównoważone i energooszczędne rozwiązania, wykorzystując naszą unikalną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, produkcji i rynku, aby pomóc naszym klientom działać z powodzeniem i rozwijać się. Jesteśmy firmą o globalnym zasięgu, ale nie zapominamy o ludzkim wymiarze naszych działań. Zatrudniamy około 19 000 pracowników w 31 krajach. Naszym celem jest generowanie wartości dla naszych klientów i akcjonariuszy oraz wprowadzanie zmian w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy. Firma Owens Corning, założona w 1938 roku z siedzibą w Toledo w stanie Ohio w USA, odnotowała w 2022 roku sprzedaż na poziomie 9,8 miliarda dolarów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.owenscorning.com.